Potec – Mặt hình thị lực PDR-7000

$6,500


Thiết kế nhỏ gọn
Hiệu suất đo thị lực mạnh mẽ, chính xác
Cung cấp các bài kiểm tra khác nhau thuận tiện.

+ -

Share it: