Bolon – BJ5013


Thiết kế điển hình của Bolon với càng kính kim loại bọc trong nhựa TR.


Share it: