Bolon – BJ3035


Càng kính khắc sọc ngang.

Thiết kế gối kính điển hình của Bolon.


Share it: