Bolon – BJ1315


Cầu kính và càng kính bằng ß-titanium siêu dẻo.

Chuôi kính khuyết móc, có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.


Share it: