Bolon – BJ1313


Thiết kế cầu kính thép.

Chuôi kính khuyết móc, có thể kết hợp với dây chuyền đeo kính.


Share it: