Showing all 15 results

  • Sort by:
Categories

Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 21

Độ dài càng kính (mm): 150

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 59

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Kim loại/Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 55

Độ dài cầu kính (mm): 17

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại/Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 58

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại/Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nữ

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 19

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Acetate

Chất liệu càng kính: Acetate

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 22

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 54

Độ dài cầu kính (mm): 22

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 16

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Nam

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 57

Độ dài cầu kính (mm): 14

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Plastic

Chất liệu càng kính: Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 56

Độ dài cầu kính (mm): 18

Độ dài càng kính (mm): 140

AVAILABILITY: In stock


Phân khúc: Unisex

Chất liệu viền kính: Kim loại

Chất liệu càng kính: Kim loại/Plastic

Độ dài tròng kính (mm): 60

Độ dài cầu kính (mm): 13

Độ dài càng kính (mm): 145

AVAILABILITY: In stock